Privacy

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING
Bij Working Class Heroes VOF begrijpen we dat het beschermen van jouw privacy essentieel is voor het opbouwen van een goede relatie. We doen er daarom alles aan om de informatie die je aan ons hebt toevertrouwd op de juiste manier te gebruiken. In deze privacyverklaring is het voor ons van groot belang dat je weet hoe en waarom jouw persoonsgegevens verzameld worden. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) van de EU. Dit houdt in dat:

 • Jouw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen worden verder in deze privacyverklaring beschreven.
 • Verwerking van jouw gegevens beperkt wordt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
 • Wij vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Indien je na het lezen van onze privacyverklaring vragen hebt en hierover contact wenst op te nemen, kan dat via onderstaande gegevens:

Working Class Heroes VOF, Burgemeester Van Gansberghelaan 75, 9820 Merelbeke, België.
info@working-class-heroes.be
+32 9 279 71 69


WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Jouw persoonsgegevens worden door Working Class Heroes VOF verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en evenementen van Working Class Heroes en van de artiesten die we vertegenwoordigen.
 • Om jou op de hoogte te brengen van nieuwigheden zoals tournees, releases en dergelijke meer via het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Voor de verkoop en de promotie van onze diensten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen en bewaren:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail.
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal.

Je verschaft jouw gegevens voornamelijk door directe communicatie met ons via post, telefoon of e-mail. Dit houdt in dat je data deelt wanneer je:

 • Producten koopt via de webshop/website van ons en onze artiesten.
 • Inschrijft op de nieuwsbrieven van ons en onze artiesten via hun website.
 • Interesse vertoont via e-mail voor ons en onze artiesten.
 • Deelneemt aan een wedstrijd, enquête of promotie van ons en onze artiesten.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons Privacybeleid. In dat geval zullen wij jou op de hoogte stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en zullen wij jou de kans bieden om jouw deelname te weigeren.


VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en/of indien dit wettelijk verplicht/toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.


MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


BEWAARTERMIJN
Working Class Heroes VOF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar na laatste gebruik bewaard.


BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een degelijk gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

JOUW RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren vragen wij een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je daarbij te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij  hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Working Class Heroes VOF kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 13 september 2020.